Eduscience

Podczas realizacji projektu wszyscy, którzy wzięli w nim udział, mogli dzielić się swoimi opiniami, zgłaszać własne propozycje rozwiązań. Projekt spotkał się z dużym uznaniem nauczycieli i uczniów. Aby jednak z całą pewnością stwierdzić, czy założone na początku realizacji projektu cele zostały osiągnięte, należało przeprowadzić profesjonalne badania ewaluacyjne. Zajęła się tym zewnętrza firma, która w obiektywny sposób oceniła stopień realizacji założonych wskaźników.

Badania ewaluacyjne projektu EDUSCIENCE obejmowały:

 • trzy edycje testów matematyczno-przyrodniczych i językowych, przeprowadzonych metodą komputerową (tzw. CAWI) wśród wszystkich uczniów biorących udział w projekcie,
 • trzy edycje badań metodą komputerową (tzw. CAWI) sprawdzających zadowolenie użytkowników i odbiorców projektu, ich opinie o poszczególnych produktach, monitorujących propozycje zmian,
 • 120 pogłębionych wywiadów indywidualnych z uczniami i nauczycielami (tzw. IDI),
 • 24 badania grupowe z uczniami i nauczycielami (tzw. focus).

Celem badań ewaluacyjnych projektu była ocena tego, czy udział w projekcie EDUSCIENCE przyczynił się do rozwoju umiejętności z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i technicznych wśród dzieci i młodzieży. Szukano odpowiedzi na następujące pytania:

 • Jaki przyrost wiedzy i umiejętności z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych nastąpił wśród uczniów biorących udział w projekcie?
 • Czy uczniowie rozwinęli zdolności wykorzystania umiejętności nabytych w trakcie zajęć w praktyce?
 • W jakim stopniu poprawiły się ich umiejętności myślenia analitycznego i syntetycznego?
 • Czy wzrosła u nich umiejętność posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim w obszarze nauk objętych projektem?
 • Czy nastąpiła zmiana ogólnego nastawienia uczniów do nauk matematyczno-przyrodniczych?


Wyniki badań ewaluacyjnych

Zgromadzony w trakcie realizacji projektu materiał diagnostyczny wygląda imponująco. Łącznie uzyskano: 5579 ankiet CAWI od uczniów, 914 ankiet od nauczycieli, 26 142 uzupełnione testy kompetencyjne (nauki matematyczno-przyrodnicze – 13 492, język angielski – 12 650), 120 indywidualnych wywiadów pogłębionych oraz 170 opinii z badań grupowych typu focus. Z przeprowadzonych badań wynika, że wśród najważniejszych zalet produktów końcowych projektu EDUSCIENCE wymieniano: wysoką jakość merytoryczną materiałów dydaktycznych umieszczonych na platformie, bardzo dobrą organizację wycieczek oraz imprez edukacyjnych, atrakcyjność wizualną platformy EDUSCIENCE.

Przyjęte do zbadania wskaźniki zostały zrealizowane w następującym stopniu:

 • średni przyrost wiedzy i umiejętności liczony dla całych oddziałów z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych – zakładana wartość docelowa: 20%, wartość osiągnięta: 20%;
 • rozwinięcie zdolności wykorzystania umiejętności nabytych w trakcie zajęć w praktyce (umiejętności nabyte przez uczniów dotyczące m.in.: zastosowania metod badawczych, analizy wyników, wyciągania wniosków logicznych, syntezy danych) – zakładana wartość docelowa: poprawa u 70% uczniów, wartość osiągnięta: poprawa u 72% uczniów;
 • poprawa umiejętności myślenia analitycznego i syntetycznego u uczniów – zakładana wartość docelowa: poprawa u 70% uczniów, wartość osiągnięta: poprawa u 76% uczniów;
 • poprawa umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim w obszarze nauk objętych projektem – zakładana wartość docelowa: poprawa u 30% uczniów, wartość osiągnięta: poprawa u 62% uczniów;
 • zmiana ogólnego nastawienia uczniów do nauk matematyczno-przyrodniczych – 88% nauczycieli objętych projektem EDUSCIENCE uważa, że zainteresowanie naukami matematyczno-przyrodniczymi wśród uczniów wzrosło, a nawet zdecydowanie wzrosło.

Ocena projektu i platformy EDUSCIENCE jest zdecydowanie pozytywna. Zarówno według uczniów, jak i nauczycieli wpływają one na zwiększenie atrakcyjności prowadzonych zajęć, zwiększenie możliwości poszerzenia wiedzy. Zauważalny jest wpływ projektu na wzrost  zainteresowania naukami matematyczno-przyrodniczymi, bez względu na etap nauki oraz płeć.

Rozwój zainteresowania naukami matematyczno-przyrodniczymi, wskazanie ich praktycznego zastosowania oraz poprawa umiejętności analityczno-logicznego myślenia spowodowane są wdrażaniem do nauczania nowych, ciekawych i angażujących uczniów metod przekazywania wiedzy. Według respondentów największą wartość w tym zakresie mają doświadczenia, wyjazdy, pikniki i festiwale nauki, na których uczniowie mogą osobiście wziąć udział w eksperymentach.

Nauczyciele często i chętnie korzystają również z zasobów i możliwości platformy EDUSCIENCE, bardzo dobrze oceniają jakość i liczbę zasobów dostępnych na platformie. W trakcie badań jakościowych wielokrotnie pojawiały się głosy o konieczności kontynuacji projektu i objęciu nim innych klas, co stanowi jego najlepszą rekomendację.

Załączniki

Zdrowe opalanie, czyli jakie?

Jak długo mogę się dziś opalać? To pytanie zadajemy sobie szczególnie w bardzo słoneczne dni. Czy możliwe jest wyznaczenie czasu opalania, w którym naszemu organizmowi dostarczymy dawkę promieniowania potrzebną do wytworzenia witaminy D3, a jednocześnie…

Czytaj więcej

Wakacyjna lektura dla nauczycieli

Zachęcamy do wpisania na swoją wakacyjną listę lektur dwóch nowych raportów dotyczących edukacji przyrodniczej. To idealne lektury letnie dla tych wszystkich, którzy zainteresowani są nauczaniem STEM oraz wykorzystaniem gier w nauczaniu!

Czytaj więcej