Eduscience

Podczas realizacji projektu wszyscy, którzy wzięli w nim udział, mogli dzielić się swoimi opiniami, zgłaszać własne propozycje rozwiązań. Projekt spotkał się z dużym uznaniem nauczycieli i uczniów. Aby jednak z całą pewnością stwierdzić, czy założone na początku realizacji projektu cele zostały osiągnięte, należało przeprowadzić profesjonalne badania ewaluacyjne. Zajęła się tym zewnętrza firma, która w obiektywny sposób oceniła stopień realizacji założonych wskaźników.

Badania ewaluacyjne projektu EDUSCIENCE obejmowały:

 • trzy edycje testów matematyczno-przyrodniczych i językowych, przeprowadzonych metodą komputerową (tzw. CAWI) wśród wszystkich uczniów biorących udział w projekcie,
 • trzy edycje badań metodą komputerową (tzw. CAWI) sprawdzających zadowolenie użytkowników i odbiorców projektu, ich opinie o poszczególnych produktach, monitorujących propozycje zmian,
 • 120 pogłębionych wywiadów indywidualnych z uczniami i nauczycielami (tzw. IDI),
 • 24 badania grupowe z uczniami i nauczycielami (tzw. focus).

Celem badań ewaluacyjnych projektu była ocena tego, czy udział w projekcie EDUSCIENCE przyczynił się do rozwoju umiejętności z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i technicznych wśród dzieci i młodzieży. Szukano odpowiedzi na następujące pytania:

 • Jaki przyrost wiedzy i umiejętności z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych nastąpił wśród uczniów biorących udział w projekcie?
 • Czy uczniowie rozwinęli zdolności wykorzystania umiejętności nabytych w trakcie zajęć w praktyce?
 • W jakim stopniu poprawiły się ich umiejętności myślenia analitycznego i syntetycznego?
 • Czy wzrosła u nich umiejętność posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim w obszarze nauk objętych projektem?
 • Czy nastąpiła zmiana ogólnego nastawienia uczniów do nauk matematyczno-przyrodniczych?


Wyniki badań ewaluacyjnych

Zgromadzony w trakcie realizacji projektu materiał diagnostyczny wygląda imponująco. Łącznie uzyskano: 5579 ankiet CAWI od uczniów, 914 ankiet od nauczycieli, 26 142 uzupełnione testy kompetencyjne (nauki matematyczno-przyrodnicze – 13 492, język angielski – 12 650), 120 indywidualnych wywiadów pogłębionych oraz 170 opinii z badań grupowych typu focus. Z przeprowadzonych badań wynika, że wśród najważniejszych zalet produktów końcowych projektu EDUSCIENCE wymieniano: wysoką jakość merytoryczną materiałów dydaktycznych umieszczonych na platformie, bardzo dobrą organizację wycieczek oraz imprez edukacyjnych, atrakcyjność wizualną platformy EDUSCIENCE.

Przyjęte do zbadania wskaźniki zostały zrealizowane w następującym stopniu:

 • średni przyrost wiedzy i umiejętności liczony dla całych oddziałów z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych – zakładana wartość docelowa: 20%, wartość osiągnięta: 20%;
 • rozwinięcie zdolności wykorzystania umiejętności nabytych w trakcie zajęć w praktyce (umiejętności nabyte przez uczniów dotyczące m.in.: zastosowania metod badawczych, analizy wyników, wyciągania wniosków logicznych, syntezy danych) – zakładana wartość docelowa: poprawa u 70% uczniów, wartość osiągnięta: poprawa u 72% uczniów;
 • poprawa umiejętności myślenia analitycznego i syntetycznego u uczniów – zakładana wartość docelowa: poprawa u 70% uczniów, wartość osiągnięta: poprawa u 76% uczniów;
 • poprawa umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim w obszarze nauk objętych projektem – zakładana wartość docelowa: poprawa u 30% uczniów, wartość osiągnięta: poprawa u 62% uczniów;
 • zmiana ogólnego nastawienia uczniów do nauk matematyczno-przyrodniczych – 88% nauczycieli objętych projektem EDUSCIENCE uważa, że zainteresowanie naukami matematyczno-przyrodniczymi wśród uczniów wzrosło, a nawet zdecydowanie wzrosło.

Ocena projektu i platformy EDUSCIENCE jest zdecydowanie pozytywna. Zarówno według uczniów, jak i nauczycieli wpływają one na zwiększenie atrakcyjności prowadzonych zajęć, zwiększenie możliwości poszerzenia wiedzy. Zauważalny jest wpływ projektu na wzrost  zainteresowania naukami matematyczno-przyrodniczymi, bez względu na etap nauki oraz płeć.

Rozwój zainteresowania naukami matematyczno-przyrodniczymi, wskazanie ich praktycznego zastosowania oraz poprawa umiejętności analityczno-logicznego myślenia spowodowane są wdrażaniem do nauczania nowych, ciekawych i angażujących uczniów metod przekazywania wiedzy. Według respondentów największą wartość w tym zakresie mają doświadczenia, wyjazdy, pikniki i festiwale nauki, na których uczniowie mogą osobiście wziąć udział w eksperymentach.

Nauczyciele często i chętnie korzystają również z zasobów i możliwości platformy EDUSCIENCE, bardzo dobrze oceniają jakość i liczbę zasobów dostępnych na platformie. W trakcie badań jakościowych wielokrotnie pojawiały się głosy o konieczności kontynuacji projektu i objęciu nim innych klas, co stanowi jego najlepszą rekomendację.

Załączniki