EduscienceProgram monitoringu przyrodniczego

Szkoły biorące udział w projekcie na etapie testowania miały możliwość uczestniczenia w programie monitoringu przyrodniczego. Obserwacje były prowadzone przez uczniów codziennie w okolicy szkoły. Wyniki raportowane poprzez portal trafiały do bazy danych i były prezentowane na mapach Polski.

Obecnie proponujemy przystąpienie do monitoringu przyrodniczego nauczycielom wszystkich szkół w Polsce. Zachęcamy do prowadzenia obserwacji wraz z uczniami w ustalonym, stałym interwale czasowym np. raz dziennie. W dalszej części znajduje się gotowy przepis na skuteczne wdrożenie monitoringu przyrodniczego będącego jednym z elementów produktu finalnego projektu EDUSCIENCE.

Po co angażować uczniów w prowadzenie monitoringu?

Głównym celem prowadzenia obserwacji i pomiarów jest przybliżenie uczniom zawodów o charakterze użyteczności społecznej w ramach tzw. pracy w służbie. Kandydatom do wielu zawodów stawiane są specjalne wymogi, jak konieczność pracy w dni wolne i święta, czy dużej odpowiedzialności za jakość danych (np. w służbach osłony meteorologicznej lotnisk). Przygotowywanie do pracy w takich zawodach powinno następować już od szkoły podstawowej, przy jednoczesnym dostępie uczniów do sprzętu pomiarowego gwarantującego dobrą jakość uzyskanych wyników pomiarowych. Osoby te muszą także wykształcić w sobie poczucie systematyczności i dyscypliny. W projekcie proponuje się oswajanie uczniów z tym problemem oraz wyrobienie poczucia obowiązkowości od pierwszego etapu kształcenia.

Dodatkowym celem jest pogłębienie umiejętności wykorzystywania obserwacji naukowych w praktyce życia codziennego. Ponadto dzięki prowadzonym pomiarom i prezentacji ich wyników w postaci map tematycznych na portalu EDUSCIENCE uczniowie będą mogli samodzielnie analizować zróżnicowanie środowiska przyrodniczego w Polsce, a nauczyciele będą mogli wykorzystać zebrany w całym kraju materiał do przygotowania materiałów z zakresu przyrody, geografii, biologii czy matematyki.

Ogólna charakterystyka

Szkoły biorące udział w programie monitoringu przyrodniczego powinny wyposażyć się w podstawowe przyrządy służące do wykonania poniżej opisanych pomiarów. Oczywiście istnieje możliwość wprowadzenia do szkół częściowego zakresu monitoringu przyrodniczego i z czasem rozszerzania zakresu obserwacji wraz z doposażaniem np. ogródka meteorologicznego. Dostosowany do poszczególnych etapów kształcenia zakres prowadzonych pomiarów wymaga odpowiedniego zestawu przyrządów pomiarowych.

Każda szkoła będzie miała możliwość wysyłania swoich obserwacji i pomiarów w formie raportów na portal EDUSCIENCE. Dzięki temu wszystkie szkoły biorące udział w proponowanym monitoringu w każdej chwili będą miały dostęp do informacji zamieszczanych przez szkoły z całej Polski. Otrzymane ze szkół dane są przetwarzane automatycznie i przedstawiane w formie graficznej dla większości zagadnień na oddzielnych mapkach tematycznych dostępnych na portalu EDUSCIENCE.

Nauczyciel może wykorzystać prezentowane mapy np. z interpolacją temperatur powietrza dla wybranego dnia w celach dydaktycznych. Mapy w sposób przystępny pokazują przestrzenne rozmieszczenie zjawisk. Również prowadzona samodzielnie przez szkoły baza danych monitoringowych pozwala na pracę na prawdziwych danych i ich analizowanie, a tym samym wpływa na rozwój umiejętności analitycznych uczniów.

Zakres prowadzonych pomiarów w ramach monitoringu w podziale na poszczególne etapy kształcenia przedstawiono poniżej.

Monitoring na poszczególnych etapach kształcenia

Zdrowe opalanie, czyli jakie?

Jak długo mogę się dziś opalać? To pytanie zadajemy sobie szczególnie w bardzo słoneczne dni. Czy możliwe jest wyznaczenie czasu opalania, w którym naszemu organizmowi dostarczymy dawkę promieniowania potrzebną do wytworzenia witaminy D3, a jednocześnie…

Czytaj więcej

Wakacyjna lektura dla nauczycieli

Zachęcamy do wpisania na swoją wakacyjną listę lektur dwóch nowych raportów dotyczących edukacji przyrodniczej. To idealne lektury letnie dla tych wszystkich, którzy zainteresowani są nauczaniem STEM oraz wykorzystaniem gier w nauczaniu!

Czytaj więcej