Eduscience

Gdzie testowaliśmy projekt?

W projekcie na etapie testowania brało udział 250 szkół z całej Polski. W grupie tej znalazły się szkoły reprezentujące każdy etap edukacji, tj. 126 szkół podstawowych (51%), 68 gimnazjów (27%), 35 liceów ogólnokształcących (14%) oraz 21 techników (8%). Podział ten jest dokładnym odzwierciedleniem struktury sektora edukacji w Polsce. Proces rekrutacji szkół został tak przygotowany, aby w ramach każdego województwa liczba poszczególnych typów szkół biorących udział w projekcie była proporcjonalna do liczby szkół w danym województwie. Próba 250 szkół pozwoliła na ekstrapolację wyników badań ewaluacyjnych po okresie dwuletniego testowania w szkołach.

Mapa przedstawia rozkład przestrzenny szkół biorących udział w projekcie EDUSCIENCE w okresie testowania.


Nowe szkoły w projekcie

Od września 2014 roku projekt EDUSCIENCE jest otwarty dla wszystkich szkół z Polski. Projekt jest skierowany do nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych, uczniów i ich rodziców.

Z uwagi na specyfikę projektu, mającego na celu upowszechnianie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, platforma e-learningowa zawiera materiały i pomoce dydaktyczne przydatne do prowadzenia zajęć z następujących przedmiotów:

 • dla klas 1-­3 szkół podstawowych: edukacja wczesnoszkolna (edukacja matematyczna i przyrodnicza, język angielski),
 •  dla klas 4-6 szkół podstawowych: matematyka, przyroda,język angielski,
 • dla gimnazjów: matematyka, geografia, chemia, fizyka, biologia,język angielski
 • dla liceów ogólnokształcących i techników: matematyka, geografia, chemia, fizyka, biologia, blok przyroda, język angielski.

Platforma zawiera także uniwersalne narzędzia do tworzenia materiałów na potrzeby innych przedmiotów w szkole, dla każdego etapu edukacyjnego.

Dzięki projektowi EDUSCIENCE uczniowie:

 • mają dostęp do bogatej biblioteki zasobów – na platformie zamieszczono materiały przygotowane przez naukowców Polskiej Akademii Nauk
 • uczą się w ciekawy sposób – w procesie dydaktycznym wykorzystywane są interesujące metody i formy pracy;
 • uczestniczą w lekcjach on-line – dzięki wykorzystaniu nowoczesnych sposobów komunikacji mogą wziąć udział w lekcjach organizowanych zarówno przez naukowców Polskiej Akademii Nauk, jak i nauczycieli z innych szkół z całej Polski;
 • odwiedzają obserwatoria – czeka na nich dziewięć propozycji wycieczek – zajęć organizowanych w obserwatoriach i jednostkach PAN oraz Akademii Morskiej;
 • uczestniczą w transmisjach satelitarnych – projekt daje możliwość podejrzenia tego, co dzieje się w Polskiej Stacji Polarnej Hornsund na Spitsbergenie, skąd naukowcy prowadzą transmisje satelitarne, a także dzielą się filmami, zdjęciami oraz wynikami swoich obserwacji;
 • diagnozują swój potencjał poznawczy dzięki narzędziom diagnostycznym zawartym w e-poradnikach i wykorzystują tę wiedzę do efektywniejszego i szybszego uczenia się;
 • prowadzą własne pomiary – w ramach monitoringu przyrodniczego każda szkoła może prowadzić własne pomiary i obserwacje oraz publikować ich wyniki na portalu EDUSCIENCE.

Dzięki projektowi EDUSCIENCE nauczyciele:

 • korzystają z bogatej bazy materiałów dydaktycznych – mają możliwość ich wykorzystania za pomocą tablicy interaktywnej, rzutnika multimedialnego lub w pracowni komputerowej;
 • mogą dowolnie modyfikować dostępne materiały – dostosowywać je do wieku, poziomu edukacyjnego i możliwości swoich uczniów;
 • samodzielnie tworzą krzyżówki i materiały interaktywne na bazie narzędzi platformy;
 • dzielą się swoimi pomysłami, doświadczeniami itp. z innymi nauczycielami;
 • tworzą gry dostosowane do własnych potrzeb – układając dowolny zestaw pytań (lub wykorzystując istniejący) mogą go wyświetlić w postaci jednej z 12 dostępnych gier multimedialnych;
 • wykorzystują intuicyjną aplikację do tworzenia własnych programów nauczania – po wybraniu określonych treści, celów i metod nauczania aplikacja automatycznie wpisuje je do programu i generuje w postaci pliku pdf gotowego do druku;
 • korzystają z bogatego wsparcia metodycznego, w tym z narzędzi diagnozujących uczniów.

Szczegółowa informacja na temat korzyści z przystąpienia do projektu znajduje się w zakładce produkt finalny.