Eduscience

Gdzie testowaliśmy projekt?

W projekcie na etapie testowania brało udział 250 szkół z całej Polski. W grupie tej znalazły się szkoły reprezentujące każdy etap edukacji, tj. 126 szkół podstawowych (51%), 68 gimnazjów (27%), 35 liceów ogólnokształcących (14%) oraz 21 techników (8%). Podział ten jest dokładnym odzwierciedleniem struktury sektora edukacji w Polsce. Proces rekrutacji szkół został tak przygotowany, aby w ramach każdego województwa liczba poszczególnych typów szkół biorących udział w projekcie była proporcjonalna do liczby szkół w danym województwie. Próba 250 szkół pozwoliła na ekstrapolację wyników badań ewaluacyjnych po okresie dwuletniego testowania w szkołach.

Mapa przedstawia rozkład przestrzenny szkół biorących udział w projekcie EDUSCIENCE w okresie testowania.


Nowe szkoły w projekcie

Od września 2014 roku projekt EDUSCIENCE jest otwarty dla wszystkich szkół z Polski. Projekt jest skierowany do nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych, uczniów i ich rodziców.

Z uwagi na specyfikę projektu, mającego na celu upowszechnianie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, platforma e-learningowa zawiera materiały i pomoce dydaktyczne przydatne do prowadzenia zajęć z następujących przedmiotów:

 • dla klas 1-­3 szkół podstawowych: edukacja wczesnoszkolna (edukacja matematyczna i przyrodnicza, język angielski),
 •  dla klas 4-6 szkół podstawowych: matematyka, przyroda,język angielski,
 • dla gimnazjów: matematyka, geografia, chemia, fizyka, biologia,język angielski
 • dla liceów ogólnokształcących i techników: matematyka, geografia, chemia, fizyka, biologia, blok przyroda, język angielski.

Platforma zawiera także uniwersalne narzędzia do tworzenia materiałów na potrzeby innych przedmiotów w szkole, dla każdego etapu edukacyjnego.

Dzięki projektowi EDUSCIENCE uczniowie:

 • mają dostęp do bogatej biblioteki zasobów – na platformie zamieszczono materiały przygotowane przez naukowców Polskiej Akademii Nauk
 • uczą się w ciekawy sposób – w procesie dydaktycznym wykorzystywane są interesujące metody i formy pracy;
 • uczestniczą w lekcjach on-line – dzięki wykorzystaniu nowoczesnych sposobów komunikacji mogą wziąć udział w lekcjach organizowanych zarówno przez naukowców Polskiej Akademii Nauk, jak i nauczycieli z innych szkół z całej Polski;
 • odwiedzają obserwatoria – czeka na nich dziewięć propozycji wycieczek – zajęć organizowanych w obserwatoriach i jednostkach PAN oraz Akademii Morskiej;
 • uczestniczą w transmisjach satelitarnych – projekt daje możliwość podejrzenia tego, co dzieje się w Polskiej Stacji Polarnej Hornsund na Spitsbergenie, skąd naukowcy prowadzą transmisje satelitarne, a także dzielą się filmami, zdjęciami oraz wynikami swoich obserwacji;
 • diagnozują swój potencjał poznawczy dzięki narzędziom diagnostycznym zawartym w e-poradnikach i wykorzystują tę wiedzę do efektywniejszego i szybszego uczenia się;
 • prowadzą własne pomiary – w ramach monitoringu przyrodniczego każda szkoła może prowadzić własne pomiary i obserwacje oraz publikować ich wyniki na portalu EDUSCIENCE.

Dzięki projektowi EDUSCIENCE nauczyciele:

 • korzystają z bogatej bazy materiałów dydaktycznych – mają możliwość ich wykorzystania za pomocą tablicy interaktywnej, rzutnika multimedialnego lub w pracowni komputerowej;
 • mogą dowolnie modyfikować dostępne materiały – dostosowywać je do wieku, poziomu edukacyjnego i możliwości swoich uczniów;
 • samodzielnie tworzą krzyżówki i materiały interaktywne na bazie narzędzi platformy;
 • dzielą się swoimi pomysłami, doświadczeniami itp. z innymi nauczycielami;
 • tworzą gry dostosowane do własnych potrzeb – układając dowolny zestaw pytań (lub wykorzystując istniejący) mogą go wyświetlić w postaci jednej z 12 dostępnych gier multimedialnych;
 • wykorzystują intuicyjną aplikację do tworzenia własnych programów nauczania – po wybraniu określonych treści, celów i metod nauczania aplikacja automatycznie wpisuje je do programu i generuje w postaci pliku pdf gotowego do druku;
 • korzystają z bogatego wsparcia metodycznego, w tym z narzędzi diagnozujących uczniów.

Szczegółowa informacja na temat korzyści z przystąpienia do projektu znajduje się w zakładce produkt finalny.

Zdrowe opalanie, czyli jakie?

Jak długo mogę się dziś opalać? To pytanie zadajemy sobie szczególnie w bardzo słoneczne dni. Czy możliwe jest wyznaczenie czasu opalania, w którym naszemu organizmowi dostarczymy dawkę promieniowania potrzebną do wytworzenia witaminy D3, a jednocześnie…

Czytaj więcej

Wakacyjna lektura dla nauczycieli

Zachęcamy do wpisania na swoją wakacyjną listę lektur dwóch nowych raportów dotyczących edukacji przyrodniczej. To idealne lektury letnie dla tych wszystkich, którzy zainteresowani są nauczaniem STEM oraz wykorzystaniem gier w nauczaniu!

Czytaj więcej