EduscienceInstytut Geofizyki PAN jest jednostką naukową Polskiej Akademii Nauk, która zajmuje się badaniem procesów fizycznych zachodzących na Ziemi i w jej wnętrzu. Prowadzi badania z zakresu sejsmologii i fizyki wnętrza Ziemi, geomagnetyzmu, fizyki atmosfery, hydrologii i obszarów polarnych.

Misją Instytutu Geofizyki PAN jest:

  • badanie procesów geofizycznych dla zrozumienia mechanizmów sterujących systemem Ziemi i zarządzania ryzykiem,
  • działanie na rzecz społeczeństwa i rozwoju gospodarczego,
  • rozwój i utrzymanie strategicznej infrastruktury badawczej,
  • prowadzenie monitoringu geofizycznego,
  • kształcenie przyszłych liderów środowiska naukowego.

Do podstawowych zadań statutowych Instytutu należy prowadzenie badań naukowych, prac rozwojowych oraz działań monitoringowych i edukacyjnych, a także upowszechnianie wyników prowadzonych badań i wdrażanie ich do gospodarki. Bardzo ważnym celem  działalności IGF PAN jest wspieranie osób rozpoczynających karierę naukową oraz kształcenie i doskonalenie pracowników naukowych i specjalistów o szczególnych kwalifikacjach w zakresie nauk geofizycznych, a także w zakresie przewidywania zagrożeń, oceny ryzyka i zarządzania sytuacjami kryzysowymi. Ponadto Instytut prowadzi szeroką współpracę z uczelniami, instytutami badawczymi i towarzystwami naukowymi, w szczególności w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych. Dba również o ciągły rozwój międzynarodowej współpracy naukowej, poprzez tworzenie konsorcjów naukowych i prowadzenie projektów badawczych wspólnie z partnerami zagranicznymi.

Instytut posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk o Ziemi, w dyscyplinie geofizyka. W Instytucie prowadzone są 4-letnie studia doktoranckie, które służą kształceniu wysoko kwalifikowanych kadr dla gospodarki narodowej, przyszłych pracowników naukowych Instytutu oraz innych instytucji naukowo-badawczych w kraju i za granicą.

Instytut prowadzi także działalność wydawniczą. Od 1953 roku wydaje wysoko cenione na świecie czasopismo naukowe, obecnie dwumiesięcznik „Acta Geophysica”, oraz, we współpracy z wydawnictwem Springer, serię monograficzną „GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences”.

Instytut Geofizyki PAN współpracuje z ośrodkami badawczymi w Polsce i na świecie, bierze udział w międzynarodowych programach badawczych. Istotnym elementem działalności jest rejestracja globalnych zjawisk geofizycznych. Pomiary te dokonywane są w Centralnym Obserwatorium Geofizycznym w Belsku, obserwatoriach sejsmologicznych: Górka Klasztorna, Kalwaria Pacławska, Książ, Niedzica, Ojców, Racibórz i Suwałki, a także w Obserwatorium Fizyki Atmosfery w Świdrze, Obserwatorium Magnetyzmu Ziemskiego w Helu oraz w Polskiej Stacji Polarnej Hornsund na Spitsbergenie. Obserwatoria Instytutu zaliczane są do wiodących w skali światowej. Ponadto, dzięki przenośnym stacjom sejsmicznym, prowadzony jest dokładny monitoring sejsmiczny wybranych rejonów Polski. W Instytucie projektowana i wykonywana jest unikalna aparatura pomiarowa dla potrzeb sejsmologii, magnetyzmu i fizyki atmosfery.

Kompleksowe badania Ziemi z użyciem możliwie różnorodnych metod są możliwe dzięki ścisłej współpracy z innymi instytutami Polskiej Akademii Nauk, a w szczególności dzięki utworzeniu w 2009 roku Centrum Badań Ziemi i Planet (GeoPlanet). Tworzy go pięć instytutów Polskiej Akademii Nauk: Instytut Geofizyki, Centrum Badań Kosmicznych, Instytut Nauk Geologicznych, Instytut Oceanologii oraz Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika.

Geofizyka dla uczniów

Ważnym elementem działalności Instytutu jest popularyzowanie nauk o Ziemi wśród uczniów. Instytut od wielu lat aktywnie działa na tym polu. Przekonanie o tym, że nauki o Ziemi, choć trudne, są niezwykle ciekawe i fascynujące, jest inspiracją do podejmowania różnego typu działań edukacyjnych. Instytut uczestniczy w festiwalach nauki i Piknikach Naukowych. Od lat prowadzi zajęcia dla szkół w ramach projektu „Geofizyka w szkole”. Są to zarówno warsztaty w klasach prowadzone przez naukowców i doktorantów Instytutu, jak i zajęcia dydaktyczne w obserwatoriach, w czasie których uczniowie mają okazję do spotkania z naukowcami i zapoznania się z działaniem aparatury pomiarowej. Baza obserwatoriów, którą dysponuje Instytut, umożliwia poznawanie nauk przyrodniczych w nietypowy i pasjonujący sposób. Nikt inny nie może zaproponować uczniom lekcji w obserwatorium na zamku w Książu, możliwości wywołania własnego minitrzęsienia ziemi czy bezpośrednich transmisji z Polskiej Stacji Polarnej na Spitsbergenie. A wszystko to jest dostępne dla polskich szkół w ramach projektu EDUSCIENCE realizowanego od 2011 roku przez Instytut.

Więcej informacji o Instytucie na stronie: www.igf.edu.pl 

Zdrowe opalanie, czyli jakie?

Jak długo mogę się dziś opalać? To pytanie zadajemy sobie szczególnie w bardzo słoneczne dni. Czy możliwe jest wyznaczenie czasu opalania, w którym naszemu organizmowi dostarczymy dawkę promieniowania potrzebną do wytworzenia witaminy D3, a jednocześnie…

Czytaj więcej

Wakacyjna lektura dla nauczycieli

Zachęcamy do wpisania na swoją wakacyjną listę lektur dwóch nowych raportów dotyczących edukacji przyrodniczej. To idealne lektury letnie dla tych wszystkich, którzy zainteresowani są nauczaniem STEM oraz wykorzystaniem gier w nauczaniu!

Czytaj więcej